Wescore Padel

algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die wordt geplaatst bij wescorepadel.

De Website wordt uitgebaat door Herwebo BV met maatschappelijke zetel gevestigd te Poldergotestraat 12 9240 Zele  en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0840.691.575.


1. WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene voorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging door de VERKOPER worden gewijzigd. Lopende overeenkomsten blijven echter onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing waren op het ogenblik dat de verkoop werd gesloten.


2. PRODUCTEN EN DIENSTEN

Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de KOPER uitdrukkelijk de huidige Algemene Voorwaarden.

Er wordt advies betreffende het gebruik van het bestelde product gegeven op basis van “best efforts”. Eender welke informatie of verklaring verstrekt door de VERKOPER betreffende het gebruik van zijn producten vormt geen garantie door de VERKOPER betreffende de geschiktheid van het product in kwestie voor de doeleinden van de KOPER. De KOPER is als enige verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de artikelen overeenkomstig de gebruiksinstructies (voorschriften), technische specificaties en toepasselijke veiligheidsnormen. DE VERKOPER is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit gebruik of uitvoering die niet-conform de voorschriften zijn.


3. PRIJS

Alle van VERKOPER uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is genoemd.

De overeenkomst komt tot stand indien door KOPER een order bij de VERKOPER wordt geplaatst, en deze order door VERKOPER is aanvaard en/of schriftelijk is bevestigd. 

VERKOPER kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een technische of materiƫle vergissing betreffende de prijs van een van hun artikelen. In deze gevallen brengt VERKOPER de KOPER op de hoogte van de correcte prijs en heeft de KOPER het recht zijn bestelling binnen de 8 (acht) dagen te annuleren zonder kosten of schadevergoeding.


4. LEVERING

Behalve indien dat wordt aangeboden door de Website en/of de VERKOPER, zijn de leveringskosten ten laste van de KOPER.

De VERKOPER heeft het recht de overeengekomen leveringen en prestaties op eigen initiatief op te schorten zolang VERKOPER geen betaling heeft ontvangen van de KOPER.

De zaken zullen door VERKOPER worden bezorgd op dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand schriftelijk is overeengekomen. 

KOPER is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat VERKOPER deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft KOPER terzake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.


5. BETALING

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij dit anders wordt overeengekomen.

In geval van laattijdige betaling van een factuur, is VERKOPER gerechtigd om vanaf de vervaldag, zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest in rekening te brengen van dag tot dag berekend op het openstaande factuurbedrag aan de wettelijke interestvoet, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten titel van buitengerechtelijke invorderingskosten berekend aan 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR.


6. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO-OVERDRACHT

6.1. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van het Burgerlijk Wetboek behoudt de VERKOPER de volle eigendom over de verkochte en geleverde artikelen totdat KOPER alle verplichtingen is nagekomen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, tot de prijs van de bestelde artikelen volledig is betaald.

De KOPER is verplicht de artikelen onder eigendomsvoorbehoud te bewaren en te beheren als een redelijke persoon totdat de eigendom over deze artikelen aan hem wordt overgedragen.

De KOPER dient zich te verzetten tegen eventuele aanspraken van derden op deze artikelen en moet VERKOPER hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

6.2. Risico-overdracht

Niettegenstaande de hierboven vastgelegde clausule van eigendomsoverdracht, gebeurt de risico-overdracht naar de KOPER op het ogenblik van de levering of de overhandiging van de producten.

Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden stemt KOPER ermee in dat de bestelling door derden in ontvangst genomen kan worden, maar uitsluitend op het risico van de KOPER.

Als de KOPER nalaat de artikelen in ontvangst te nemen of te betalen, wordt overeengekomen dat het risico op verlies van deze artikelen bij de KOPER ligt. Deze regel is eveneens van toepassing als de KOPER op een andere manier nalaat zijn medewerking te verlenen in het kader van de prestaties die VERKOPER dient uit te voeren.


7. OVERMACHT

Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmee VERKOPER, resp. KOPER, redelijkerwijs geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.

VERKOPER resp. KOPER, zal de wederpartij onverwijld schriftelijk waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.

In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.


8. GARANTIE

VERKOPER moet niet instaan voor de gebreken die zichtbaar zijn en die de koper zelf heeft kunnen waarnemen.

VERKOPER moet niet instaan voor verborgen gebreken die hij niet gekend heeft.


9. BEVOEGDE RECHTBANKEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen VERKOPER en de KOPER.

Elk geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen VERKOPER en KOPER valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken gelegen in het rechtsgebied waar de hoofdzetel van VERKOPER is gevestigd.